Robbinsdale Area Schools

Families Who Qualify for Free and Reduced Meals Eligible for Additional Food Benefits

Dear Robbinsdale Area Schools families, 

I’m writing to share information with you about what’s called “Pandemic-Electronic Benefit Transfer” (P-EBT). Families who are eligible for free or reduced meals for the 2020-2021 school year may qualify for this additional meal benefit. This gives families the option to purchase food for the days their children are not in school. 

Applications can be submitted any time throughout the school year. Please note, families who received P-EBT benefits previously are not automatically eligible, and still need to apply.

Benefits may be retroactive to September 2020, depending on when eligibility for free or reduced-price meals began. To ensure you qualify for the most benefits, please submit your application for educational benefits as soon as possible. Head to rocketscan.rdale.org to apply.

In addition, families are asked to update their address and email. If we do not have your correct address, your benefits could be delayed.

Please reach out to the enrollment center at 763-504-8080 or enrollment@rdale.org to update your address.

Families can find additional information on P-EBT here.

In partnership, 

Katie

 

Katie Wahl MPH, RD
Director of Nutrition Services
katie_m_wahl@rdale.org


Estimadas familias de las escuelas del área de Robbinsdale: 

Me gustaría compartir con ustedes información sobre lo que se llama “Transferencia electrónica de beneficios por la pandemia” (P-EBT, por sus siglas en inglés).  Las familias que son elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido durante el año escolar 2020-2021 pueden calificar para este beneficio alimenticio adicional. Esto les da a las familias la opción de comprar comida para los días que sus hijos no están en la escuela.

Las solicitudes se pueden presentar en cualquier momento durante el año escolar. Por favor, tengan en cuenta que las familias que recibieron beneficios de P-EBT anteriormente no califican automáticamente y necesitan presentar una nueva solicitud.

Los beneficios pueden ser retroactivos a septiembre de 2020, dependiendo de cuándo comenzaron a ser elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido. Para asegurarse de que califican para recibir la mayor cantidad de beneficios posibles, por favor envíen su solicitud de beneficios educativos lo antes posible. Entren a rocketscan.rdale.org para presentar una nueva solicitud.

Además, se les solicita a las familias que actualicen su dirección postal y su correo electrónico en nuestro sistema. Si no tenemos su dirección correcta, sus beneficios podrían retrasarse.

Por favor comuníquense con el Centro de inscripción llamando al 763-504-8080 o escribiendo un correo electrónico a enrollment@rdale.org para actualizar su dirección.

Las familias pueden obtener información adicional sobre P-EBT aquí.

Agradeciendo su colaboración, 

Katie

 

Katie Wahl ~ MPH, RD
Directora de Servicios de nutrición  
katie_m_wahl@rdale.org


 

Qoysaska Qaaliga ah ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale, 

Waxaan u qorayaa inaan kula wadaago macluumaad ku saabsan waxa loogu yeero Wareejinta Faa'iidada Elektaroonigga ah ee Aafada faafta (P-EBT). Qoysaska u qalma cunnooyinka bilaashka ah ama jaban ee sannad dugsiyeedka 2020-2021 ayaa laga yaabaa inay u qalmaan dheeftan cunno ee dheeriga ah. Tani waxay siinaysaa qoysaska ikhtiyaar ay ku iibsadaan cunnooyinka maalmaha aanay carruurtoodu aadaynin dugsiga.

Codsiyada waa la soo gudbin karaa wakhti kasta inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Fadlan ogow in qoysaska horey u helay dheefaha P-EBT aanay si otomaatig ah xaq ugu lahayn, oo ay wali u baahan yihiin inay codsadaan.

Dheefahu waxay dib u noqon karaan Sebtember 2020, waxayna ku xirantahay goorta u qalmitaanka cunnada bilaashka ah ama qiimaha jaban ay bilaabmayso. Si loo hubiyo inaad u qalanto dheefaha ugu badan, fadlan soo gudbi arjigaaga waxtarka waxbarasho sida ugu dhakhsaha badan. Aad rocketscan.rdale.org si aad u dalbato.

Intaas waxaa dheer, qoysaska waxaa laga rabaa inay cusboonaysiiyaan cinwaankooda iyo cinwaanka emaylkooda. Haddii aanaan haynin cinwaankaaga saxda ah, dheefahaaga ayaa dib u dhici kara.

Fadlan kala xiriir Xarunta Diiwaangelinta 763-504-8080 ama enrollment@rdale.org si aad u cusboonaysiiso cinwaankaaga.

Qoysasku waxay ka heli karaan macluumaad dheeri ah P-EBT halkan.

 

Iskaashiga,

Katie

 

Katie Wahl MPH, RD
Agaasimaha Adeegyada Nafaqada
katie_m_wahl@rdale.org