Robbinsdale Area Schools

UPDATE: Community Vaccine Clinics Set for June 17 and 24

Dear Families of Robbinsdale Area Schools,

A  second round of community mini-vaccination clinics are scheduled to start next week.

At these clinics, district students 12-years-of-age and older who received their first dose of the Pfizer COVID-19 vaccine at the district clinics held in late May and early June are encouraged to come receive their final dose. Also, any members of the community who also received their first dose at the district vaccination sites are encouraged to receive their second dose. In addition, these clinics will be open to the public. 

Students who received their first dose at Sandburg or Plymouth Middle School on Thursday, May 27, can attend either vaccination clinic. However, students or community members who received their first dose at Armstrong High School, Cooper High School, Crystal Learning Center, Robbinsdale Middle School, or FAIR-Crystal should attend the clinic on Thursday, June 24. It’s important to note that the final dose of the Pfizer vaccine should be given three weeks (or 21 days) after the first dose.

The vaccination clinics are set for 9 to 11 a.m. on Thursday, June 17 and again Thursday, June 24, at Robbinsdale Middle School, located at 3730 Toledo Ave. N. in Robbinsdale. 

Anyone 12-years-of-age and older is eligible to receive a vaccine; however, children under the age of 18, including students who have already received their first dose, must bring a completed parent consent form (available in English, Spanish and Somali).

Appointments are not needed. Students and adults should bring the vaccination card they received at the time of their first vaccine. 

Important to know

 • The clinics are being hosted in partnership with Community Care Clinics of Minnesota, and will provide the Pfizer vaccine only, which has been approved for people who are 12-years-of-age or older.

 • COVID-19 vaccination is free and does not require insurance.

 • People with a severe allergic reaction (anaphylaxis) to any vaccine or injectable (intramuscular or intravenous) medication OR any component of the COVID-19 vaccine should consult with their health provider to assess risk prior to receiving the COVID-19 vaccine. Everyone else with severe allergic reactions to foods, oral medications, latex, pets, insects, and environmental triggers may get vaccinated.

 • People should not attend the vaccination clinic if:

  • They have had COVID-19 within the past 14 days.

  • They have any symptoms of COVID-19.

  • They are currently in quarantine due to close contact exposure.

We encourage you to visit the Minnesota Department of Health website for more information on COVID-19 vaccines, or check out the CDC’s vaccine question and answer webpage.

 

Sincerely,

Dr. Candace Burckhardt
Assistant Director of Student Services and District COVID Coordinator
Robbinsdale Area Schools


Estimadas familias de las escuelas del área de Robbinsdale:

Está programado para la próxima semana que comience una segunda ronda de mini clínicas comunitarias de vacunación.

Se alienta a los estudiantes mayores de 12 años que recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 en las clínicas del distrito que se llevaron a cabo a fines de mayo y principios de junio a que vengan a recibir sus dosis finales en estas clínicas. Además, se alienta a todos los miembros de la comunidad que también recibieron su primera dosis en los sitios de vacunación del distrito a que reciban su segunda dosis. También queremos mencionar que estas clínicas estarán abiertas al público en general. 

Los estudiantes que recibieron su primera dosis en la Escuela intermedia Sandburg o en la Escuela intermedia Plymouth el jueves 27 de mayo pueden asistir a cualquiera de las clínicas de vacunación. Sin embargo, los estudiantes o miembros de la comunidad que recibieron su primera dosis en la Escuela preparatoria Armstrong, en la Escuela preparatoria Cooper, en el Centro de aprendizaje Crystal, en la Escuela intermedia Robbinsdale o en la Escuela FAIR Crystal deberían asistir a la clínica del jueves 24 de junio. Es importante tener en cuenta que la dosis final de la vacuna Pfizer debe administrarse tres semanas (o 21 días) después de la primera dosis.

Las clínicas de vacunación están programadas de 9 a 11 am el jueves 17 de junio y el jueves 24 de junio en la Escuela intermedia Robbinsdale, ubicada en 3730 Toledo Ave. N. en Robbinsdale. 

Cualquier persona mayor a 12 años es elegible para recibir una vacuna. Sin embargo, los niños menores de 18 años, incluidos los estudiantes que ya han recibido su primera dosis, deben traer consigo un formulario de consentimiento de los padres completo (disponible en inglés, español y somalí).

No se necesita hacer cita previa. Los estudiantes y adultos deben traer la tarjeta de vacunación que recibieron en el momento de su primera vacuna. 

Información importante a tener en cuenta

 • Estas clínicas se están organizando en asociación con Community Care Clinics of Minnesota (las Clínicas de atención comunitaria de Minnesota) y solo proporcionarán la vacuna Pfizer, que es la que ha sido aprobada para personas mayores de 12 años.

 • La vacuna contra el COVID-19 es gratuita y no requiere seguro médico.

 • Las personas con una reacción alérgica grave (anafilaxia) a cualquier vacuna o medicamento inyectable (intramuscular o intravenoso) O a cualquier componente de la vacuna COVID-19 deben consultar con su proveedor de salud para evaluar el riesgo antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. Todas las demás personas con reacciones alérgicas graves a alimentos, medicamentos orales, látex, mascotas, insectos y desencadenantes ambientales pueden vacunarse.

 • Las personas no deben asistir a la clínica de vacunación si:

  • han tenido COVID-19 en los últimos 14 días.

  • tienen algún síntoma de COVID-19.

  • están actualmente en cuarentena debido a la exposición por contacto cercano.

Les animamos a que entren al sitio web del Departamento de salud de Minnesota para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 o a que consulten la página web de preguntas y respuestas sobre vacunas del CDC.

 

Atentamente,

Candace Burckhardt
Directora asistente interina de servicios estudiantiles y Coordinadora de servicios de COVID 
Escuelas del área de Robbinsdale


Qoysaska Qaaliga ah ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale,

Wareega labaad ee rugaha yar ee caafimaadka talaalka bulshada ayaa loo jadwaleeyay inuu billaabmo todobaadka soo socda

Rugahan caafimaad, ardayda degmo-dugsiyeedka ee 12 jirka ah ama ka weyn ee qaatay tallaalkoodii ugu horreeyay ee tallaalka Pfizer COVID-19 ee rugaha caafimaadka degmada ee la qabtay dhammaadkii Maajo iyo horraantii Juun waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay yimaadaan si ay u qaataan qaddarka ugu dambeya. Sidoo kale, xubin kasta oo bulshada ka mid ah oo sidoo kale ka qaatay qaddarkoodii ugu horreeyay goobaha tallaalka ee degmada waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay qaataan qaddarkooda labaad. Intaas waxaa dheer, rugahan caafimaad waxay u sii furnaan doonaan dadweynaha.

Ardayda ka qaatay qaddarkoodii ugu horeyay Dugsiga Dhexe Sandburg ama Plymouth khamiistii, Maajo 27, waxay xaadiri karaan mid ka mid ah rugaha talaalka. Hase ahaatee, ardayda ama xubnaha bulshada ee ka qaatay qaddarkoodii ugu horeyay Dugsiga Sare ee Armstrong, Dugsiga Sare ee Cooper, Xarunta Waxbarshada Crystal, Dugsiga Dhexe Robbinsdale, ama DUgsiga FAIR Crystal waa inay xaadiraan rugta caafimaadka Khamiista, Juun 24. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qaddarka ugu dambeya ee tallaalka Pfizer ay tahay in la siiyo saddex toddobaad (ama 21 maalmood) ka dib qaddarka koowaad.

Rugaha caafimaad ee talaalka waxaa laga dhigay 9 ilaa 11 am Khamiista, Juun 17 iyo markale Khamiista, Juun 24 Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale, oo ku yaal 3730 Toledo Ave.N. gudaha Robbinsdale.

Qof kasta oo 12 jir ah ama ka weyn wuxuu xaq u leeyahay tallaal; Hase ahaatee, carruurta da'doodu ka yar tahay 18 sano, oo ay ku jiraan ardayda horey u qaadatay qaddarkoodii ugu horreeyay, waa inay keenaan foomka oggolaanshaha waalidka oo dhammaystiran (waxaa lagu heli karo Ingiriis, Isbaanish iyo Soomaali).

Ballan looma baahna. Ardayda iyo dadka waaweyn waa inay keenaan kaarka tallaalka ee ay heleen waqtiga tallaalka ugu horreeyay.

Waa muhiim in la ogaado

 • Rugaha caafimaad waxaa lala kaashanayaa Xarumaha Daryeelka Bulshada ee Minnesota, waxayna kaliya bixin doonaan talaalka Pfizer, oo loo oggol yahay dadka jira 12 iyo wixii ka weyn.

 • Tallaalka COVID-19 waa bilaash umana baahna caymis.

 • Dadka ku leh falcelin xasaasiyad daran (anaphylaxis) tallaal kasta ama daawada la isku duro (murqaha ama xididada), AMA qayb kasta oo ka mid ah tallaalka COVID-19 waa inay la tashadaan adeeg-bixiye daryeel caafimaad si loo bixiyo qiimeynta halista ka hor inta aan laqaadanin tallaalka COVID-19. Qof kasta oo kale oo xasaasiyad daran ku leh cuntooyinka, daawooyinka afka laga qaato, cinjirka, xayawaanka guryaha lagu haysto, cayayaanka, iyo waxyaabaha kiciya xasaasiyadda deegaanka ayaa la tallaali karaa.

 • Dadku waa in aany tagin rugta caafimaad ee  talaalka haddii:

  • Ay lahaayeen COVID-19 14 maalmood ee la soo dhaafay.

  • Ay leeyihiin wax calaamado ah oo ah COVID-19.

  • They are currently in quarantine due to close contact exposure. Ay hadda ku jiraan karantiil xiriira dhow oo ay yeesheen awgeed.

Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad booqato websaydhada Waaxda Caafimaadka ee Minnesota wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan tallaallada COVID-19, ama fiiri bogga CDC-da ee su’aasha iyo jawaabta Tallaalka.

 

Si daacadnimo ah,
 

Dr. Candace Burckhardt
Kaaliyaha Agaasimaha Adeegyada Ardayda iyo Isku-duwaha COVID ee Degmada
DUgsiyada Aagga Robbinsdale